مشاهده سبد خريد مشاهده سبد مبادله

«اساسنامه مجلات علمي-پژوهشي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور»

 
فصلنامه علمي - پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
آخرين شماره : جلد 20 ، شماره 2 ، سال 1391  

با توجه به ضرورت و اهميت اطلاع‌رساني و نشر يافته‌هاي تحقيقاتي در ابعاد وسيع به‌منظور اشاعه آنها و استفاده همگان به ويژه متخصصان ذيربط (متخصصان جنگل) از دستاوردهاي علمي در زمينه‌ علوم مربوط به منابع تجديد شونده (به ويژه جنگل) فصلنامه پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران با هدف انتشار نتايج تحقيقات حاصل از طرحهاي تحقيقاتي مربوطه منتشر مي‌شود.

 
 
فصلنامه علمي - پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
آخرين شماره : جلد 28 ، شماره 3 ، سال 1391  

فصلنامه پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران با هدف انتشار يافته‌هاي تحقيقاتي در مورد جنبه‌هاي مختلف گياهان دارويي، ارتقاء سطح كيفي محصولات توليدي گياهان دارويي توسط شركتها با استفاده از نتايج تحقيقات انجام شده و نيز آگاهي محققان در مراكز تحقيقاتي و دانشگاههاي مختلف از تحقيقات انجام شده در سطح كشور و اشاعه فرهنگ استفاده صحيح از گياهان دارويي ميان مردم منتشر مي‌شود

 
 
فصلنامه علمي - پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران
آخرين شماره : جلد 19 ، شماره 3 ، سال 1391  

فصلنامه پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران به منظور گسترش دانش مرتع و مرتعداري، بيابان و بيابان‌زدايي براساس يافته‌هاي علمي و تحقيقاتي، شناسايي و بررسي توان اكولوژيكي مراتع و بيابانهاي كشور به منظور اصلاح، احياء و حفاظت منابع گياهي ، تقويت ارتباط بين بخشهاي تحقيقات و آموزش عالي در زمينة مرتع و بيابان از طريق يافته‌هاي جديد مدون منشتر مي‌شود.انعكاس يافته‌هاي تحقيقاتي محققان، دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري به منظور پيگيري نظرها و پيشنهادهاي آنان توسط ساير پژوهندگان و كمك و همياري با بخش اجرا در برنامه‌ريزي كلان با استناد به نتايج حاصل از تحقيقات از ديگر اهداف اين نشريه است.

 
فصلنامه علمي - پژوهشي تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران
آخرين شماره : جلد 27، شماره 4، سال 1391  

فصلنامه پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران با هدف انتشار دستاوردها و نتايج پژوهشهاي علمي در زمينه‌هاي مختلف علوم و صنايع چوب و كاغذ و ايجاد ارتباط با مراكز علمي، پژوهشي، آموزشي و محققان در جهت پيشبرد علوم چوب و كاغذ منتشر مي‌گردد. ارتقاء سطح دانش علمي و فني در زمينه‌هاي مختلف علوم و صنايع چوب و كاغذ و انتقال، تبادل آموخته‌ها، انديشه‌ها، نوآوريها، اختراعها، تجربه‌ها و دستاوردهاي علمي در سطح ملي و بين‌المللي از ديگر اهداف اصلي اني نشريه مي‌باشد.

 

مجله پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل‌ها و مراتع ايران
آخرين شماره : جلد 9 ، شماره 2 ، سال 1390  

مجلة پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران به منظور تمركز نشر نتايج تحقيقات در عرصة حمايت و حفاظت منابع طبيعي با توجه به تنوع مؤسسات و مراكز تحقيقاتي و همچنين دانشگاههاي كشور و نيز انتشار جديدترين و آخرين نتايج تحقيقاتي در ميان محققان، استادان دانشگاهها، دانشجويان، مديران و كارشناسان اجرايي و دسترسي سريع به آخرين يافته‌هاي تحقيقاتي در عرصة حمايت و حفاظت منابع طبيعي منتشر مي‌گردد

 

مجله علمي - پژوهشي تحقيقات ژنتيک و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
آخرين شماره : جلد 20 ، شماره 2 ، سال 1391  

فصلنامه پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران به منظور انتشار نتايج حاصل از تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان جنگلي و مرتعي، تمركز و سازماندهي تحقيقات مزبور، هدايت تحقيقات مذكور در جهت حل معضلات ملي و اجتناب از پراكنده‌كاري و تكرار مطالعات منتشر مي‌شود.

 
 
مجله علمي - پژوهشي گياه شناسي ايران
آخرين شماره : جلد 18 ، شماره 1 ، سال 1391  
   
 

سالنــامه

کليه حقوق اين پايگاه متعلق به موسسه جنگل ها و مراتع کشور مي باشد .